London, UK based skatewear brand established 1997.
Chino Utility Work Pants (Dark Navy)
Chino Utility Work Pants (Dark Navy)
£34.99

Chino Utility Work Pants (Dark Navy)

- Heavy cotton

- Utility pocket on leg